Til underviseren

Nedsat fertilitet er en kompleks problemstilling, der vedrører mange faglige vidensområder. Her kan du læse, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen med materialet MaybeBaby.

Undervisningsmaterialet MaybeBaby har til formål at øge gymnasieelevers viden om fertilitet og de faktorer, som kan påvirke fertiliteten. MaybeBaby er udarbejdet, så det dækker så fagligt bredt som muligt på STX, HF, HHX og HTX. Materialet er ikke udarbejdet til specifikke klassetrin eller niveauer, men kan tilpasses hertil ved at tilføje eller fratrække eget stof til undervisningen. Opgaverne til materialet er problembaserede og involverende, og målet er, at de skal skabe refleksion, perspektivering og individuel stillingtagen hos eleverne. Gerne på en måde, som gør eleverne til medskabere af undervisningen – for eksempel gennem udarbejdelse af egne produkter.

En række samfunds- og livsstilsmæssige aspekter kan relateres til fertiliteten i Danmark i dag. Derfor vil undervisningsmaterialet kunne bruges i fag eller flerfaglige kombinationer, der på en eller anden måde har relation til individet og det danske samfund. Ydermere tjener emnet fertilitet og dermed materialet MaybeBaby til uddannelsernes højere formål:

 

"Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling."

 

§4 i uddannelsesbekendtgørelser for hhv. STX, HHX, HTX og HF. 

 

Elementer i materialet

MaybeBaby rummer fem centrale emner, der tilsammen indkapsler de væsentligste faktorer for fertiliteten: Min krop, Mit helbred, Min livsstil, Kemiske stoffer i min hverdag og Samfundet omkring mig. Visuelt er de fem emner samlet i fertilitetshjulet på forsiden af websitet, og det er her, dine elever kan begynde at arbejde med materialet.

Under hvert emne i hjulet finder du:

  • en elevvideo, hvor gymnasieelever reflekterer over emnet       
  • et vidensark, der giver eleverne faglig viden, refleksionsspørgsmål og opgaver
  • en case-artikel eller en ekspertvideo om emnet.

Herudover finder du på websitet Test din viden, som er en quiz om den fag-faglige fertilitetsviden, og Test dig selv, der primært er en refleksionsskabende sjov- og ballade-quiz til at indlede eller afslutte et forløb. Desuden har vi samlet den overordnede fortælling om fertilitet og de faktorer, der påvirker den, i en lettilgængelig speed drawing-film. 

 

Sådan kan du arbejde med materialet

Der er flere måder at tilgå materialet på. Herunder beskrives to forskellige, men overordnede tilgange, du kan bruge i enkeltfag (eksempelvis biologi) eller i flerfaglige forløb (eksempelvis kemi og dansk):

1: Inddel eleverne i fem grupper, og giv hver et emne fra fertilitetshjulet. Bed eleverne læse materialet til emnet igennem og forberede en præsentation af de vigtigste pointer om emnet. Fremlæggelsen kan for eksempel ske mundtligt med en planche, i en Power Point-præsentation eller som et fiktivt nyhedsindslag på tv (der præsenteres af eleverne i rollerne som henholdsvis vært, interviewer og interviewpersoner). I denne indledende opgave skal eleverne ikke nødvendigvis svare på spørgsmålene i vidensarkene.

2: Alle elever læser alt materialet til de fem emner i fertilitetshjulet igennem. Efterfølgende deles eleverne ind i fem grupper, der hver især arbejder med spørgsmålene i vidensarket til et specifikt emne. På den måde svarer eleverne på spørgsmålene med en grundlæggende viden om alle emner, og det kan skabe refleksioner på tværs af de faktorer, der har indflydelse på fertiliteten. Efterfølgende kan du som underviser for eksempel udvælge et par spørgsmål fra hvert vidensark og bede eleverne redegøre for deres svar på klassen.

Herudover kan du finde inspiration til flere opgaver i idékataloget via linket øverst til højre. Idékataloget rummer opgaver med forskellige fremstillingsformer, blandt andet essay, film, mundtlig og skriftlig præsentation, paneldebat, mini-survey og laboratorieøvelse. 

Samlet set dækker materialet og opgaverne i idékataloget alle niveauer af Blooms taksonomi: Huske  Forstå  Anvende  Analysere  Vurdere  Skabe

 

Rigtig god fornøjelse med MaybeBaby.

 

Vi vil meget gerne høre om din oplevelse med at arbejde med materialet via evalueringsskemaet, som du finder et link til øverst på denne side. 

Idekatalog_knap.jpg

Idékatalog

Klik på det orange logo og download idékataloget.

Start evalueringskema

Evalueringsskema

Klik på det lilla logo for at komme direkte til evalueringsskemaet.


Film om fertilitet // Test

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Test dig selv

Superman eller partyprinsesse?

Tag testen nu

Test din viden

Fup eller fakta?

Tag testen nu